Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

MADDE-1 VAKFIN ADI

Vakfın Adı: “Girişimci İş Adamları Vakfı”dır.

MADDE-2 VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul’dur. İkametgahı Bahariye Mevlevihanesi, Merkez Mh. Silahtarağa Cad. NO:12 Eyüpsultan / İstanbul olup, daha sonra ikametgah adresi değişmesi tüzük değişmesi sayılmaz. Yetkili organın kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikleri açabilir.

MADDE-3 VAKFIN GAYESİ VE FALİYETLERİ

Vakfın gayesi; değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş adamları arasında koordinasyon, yardımlaşma ve iş birliği sağlamak, Türkiye’nin her nevi meseleleri ile ilgili incelemelerde bulunmak ve çözüm önerileri sunmaktır.
Vakfın gayesini gerçekleştirebilmek için;
1) Değişik Sektörlerde faaliyet gösteren genç girişimci ve iş adamlarını aynı çatı altında toplayarak üyeler arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşma için gerekli çalışmayı yapar.
2) Ülke ekonomisinin gelişmesine yardımcı olacak yatırımlar yapar, projeler üretir ve bunları hayata geçirerek, mevcut iş gücü potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapar, yeni ve genç girişimcilerin önünü açarak onlara yardımcı olur ve maddi-manevi her türlü desteği sağlar.
3) Üniversitedeki genç potansiyeli iş dünyası ile tanıştırır, mesleki bakımdan üniversite öğrencilerine her türlü kolaylığın sağlanmasına çalışır. Her dalda yetenekli (ilk, orta, lise,üniversite,yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine maddi ve manevi yardım temin eder, nakdi ve ayni yardımlar yapar, benzeri her türlü imkanı sağlar.
4) Vakıf üyelerinin ve yakınlarının çocukları öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrenciler için ve öğretimine yardımcı olmak amacı ile burs ve kredi verir, yurtlar, pansiyonlar, dinlenme tesisleri açar, gerekirse ihtiyaç karşılayacak evler kiralar.
5) Mesleki, teknik ve yabancı dil yönünde eğitici nitelikte her türlü kurslar ( bilgisayar, muhasebe, ÖSS, ÖYS ye hazırlık , Anadolu liselerine Hazırlık vb..) açar.
6) Vakıf imkanları dahilinde üyelerinin ve yakınlarının tanışmasını sağlamak amacı ile çeşitli toplantılar düzenler, uygun yerlerde belirli ücret karışılığında tatil imkanları sağlar, çeşitli dinlenme, sosyal aktiviteler yapıldığı tesisler kurar.
7) Vakfın kendi bünyesinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, üyelerine ve diğer şahıslara duyurmak ve haberdar olmalarını sağlamak amacı ile sesli veya basılı yayınlar yapar, reklamlar verir, süreli veya süresiz bülten çıkarır, yahut günlük mevkute çıkarır, bu amaçla matbaa kurar.
8) Üyelerinin, üye yakınlarının öğrenci ve öğretmenlerin yararlanması için kamu veya özel sektörle ortak olarak araştırma merkezleri, kütüphane vs. açabilir, sosyal faaliyet kolları ( tiyatro, müzik. Kadın kolları, gibi) kurabilir.
9) Vakfın maddi ihtiyaçlarını karşılamak, gelirini arttırmak için ticari, iktisadi, zirai, sinai ve sosyal işletmeler ile tesisler kurar, mağazalar ve iş yerleri açar ve işletir, bu amaçla ihracat ve ithalata yönelik ticari faaliyetlerde bulunur, mevcut teşebbüslerle ortak olabilir, her türlü özel ve kamu kuruluşu ile ortaklıklar kurabilir, yatırımlar yapabilir, hisse senedi alıp satabilir.
10) Vakıf gayesine uygun faaliyetlerde yerli ve yabancı ( vakıf, dernek, vb.) kurumlarla iş birliği yapabilir. Vakıf amacı doğrultusunda her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir, borç alıp borç verebilir, gayrimenkuller alıp satabilir, her türlü ayni ve şahsi hak elde edebilir.
11) Vakıf üyelerinin karşılaştığı sorunlarla birebir ilgilenip somut çözümler üretebilir, gerekirse maddi yardımda bulunabilir. Vakıf üyelerine her türlü sosyal imkanı sağlar, meşkül durumlarda üyelerine yardımcı olur.
12) Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarını inceletir ve çözüm için raporlar hazırlar ve bu raporları ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunar.
13) Milli ve manevi değerlerimizi korur ve güçlendirmek için faaliyetlerde bulunur.
14) Ülkemizin en önemli sorunlarından eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için Türkçe veya yabancı dilde eğitimin verildiği anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve benzeri eğitim kurumları kurar, işletir, kiralar, kiraya verir.
15) Vakıf üyelerinin ve halkın bilim, sanat ve spora ilgisini artırmak amacı ile çeşitli konularda panel, söyleşi, sergiler düzenler Spor klüpleri, tiyatro ve müzik toplulukları kurar araştırma merkezleri ve kütüphaneler açar, tatil ve kamp yerleri açar veya kiralar. Kültürel , ekonomik, sportif ve benzeri her nevi yarışmalar tertip eder, ödüller verir.
16) Yurt içinde ve yurt dışında her düzeyde bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, sergiler ve geziler, kermes ve anma günleri düzenler.
17) Gaye ve ilkeleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında kurulu vakıflar, kamu kurum ve kuruluşları, akademileri, enstitüler, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzel kişilerle karşılıklı ilişkiler kurar, ortak çalışmalar ve projeler yapar , açıklanan kurum ve kişilerden nakit mal ve haklar ile iktisadi değeri olan bütün mal ve hizmetleri bağış olarak kabul edilir, bağış, yardım, insan gücü ve kaynak desteği kabul eder. Gerektiğinde onlara karşı da aynı şekillerde destekte bulunabilir.
18) Her türlü ilmi araştırmalar yaptırır, uluslar arası üniversitelere lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi gönderir, burs verir, ilmi araştırmalar sonucu hazırlanan eserleri basar ve yayınlar.
19) Her çeşit mala, mülke ve taşınmazlara bağış, vasiyet vesair ölüme bağlı tasarruflarla veya satın alma, yahut kiralama yoluyla sahip olabilir.
20) Vakfın gayesine uygun olmak kaydı ile mülkiyetine geçmiş veya geçecek bilcümle taşınmazları mevzuatı gereğince kiralayabilir.Satış vaadinde bulunabilir. Kat karşılığı inşaat için verebilir. Vakıf gayrimenkullerini vakıf amacına uygun olarak ipotek edebilir, ipotek alabilir.

MADDE-4 VAKFIN MALVARLIĞI

Vakfın malvarlığı kurucular tarafından tahsis edilen 1.000.000.000 TL nakit paradır. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, para, menkul ve gayrimenkulleri, iktisadi değeri olan hazine bonosu ve devlet tahvili gibi kıymetli evrakı her hangi bir hukuki yola iktisap edebilir ve her türlü tasarrufla mal varlığını genişletebilir.

MADDE-5 VAKFIN GELİRLERİ

1) Vakıf üye olanlardan alınan giriş aidatı ve devam eden üyelik aidatı.
2) Vakfın gayesine uygun resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak ayni veya nakdi bağışlar. Menkul ve gayrimenkul bağışları.
3) Vakfın menkul ve gayri menkul malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, gelir payı ve benzeri gelirler ile bunların satışlardan elde edilecek diğer kazançlar.
4) Vakfın sahibi bulunduğu yada ortağı bulunduğu sosyal ve iktisadi işletme, şirket veya diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler.
5) Her türlü toplantı, gezi, konferans, fuar, sergi, ve benzeri sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile dergi , kitap benzeri yayınların satışından elde edilecek gelirler.
6) Vakıf hizmetlerinde ücretli yararlandırılacak kişilerden elde edilecek ücretler.
7) Vakfa hükmen veya bağış yolu ile intikal edecek mal, haklar ve paralar.
8) Canlı hayvan, et ve deri bağışlarından elde edilecek gelirler.
9) Yabancı özel ve tüzel kişilerce ve resmi kuruluşlarca mevzuata uygun olarak yapılacak olan mal, haklar ve yardımlar.
10) Yukarıda yazılanların dışında ileride mevzuat ve şartlar gereği vakfa intikal edecek olan mal, haklar ve yardımlar.
11) Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

MADDE-6 VAKFIN ORGANLARI

Vakfın Organları;
a) Vakıf Mütevelli Heyeti,
b) Vakıf İcra Heyetidir.

MADDE-7 VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli heyeti vakfın denetleme ve istişari vasıflı bir organdır. Asgari 21 kişiden oluşur. Mütevelli Heyetinin mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile bu sayı artırılabilir. Vakfın kurucuları mütevelli heyetinin tabii üyeleridir. Mütevelli heyet yılda en az bir kez toplanır. Toplantı Heyet içerisinden seçilecek bir kişinin başkanlığında yapılır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler tespit heyetine devredilir.

MADDE-8 MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

1) Vakfın 5 kişiden oluşan icra heyetini seçer.
2) İcra heyetince sunulan faaliyet raporları ve hesap raporlarını inceler, vakfın faaliyetleri ile ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunur.
3) Vakfın feshine karar verebilir. Fesih halinde vakıf mal varlığını hangi müesseseye verileceğine dair icra heyeti teklifini görüşür ve karara bağlar.
4) Vakıf senedinde değişiklik yapılması yönünde icra heyetinden gelen teklifi inceleyip görüş bildirir.

MADDE-9 VAKIF İCRA HEYETİ

Vakıf Mütevelli heyeti üyeleri arasından 2 yıl süre ile seçilen 5 kişiden meydana gelir. İcra heyeti üyelerinin mütevelli heyeti mevcut üye sayısının 3/5 nin oyu ile seçer. Vakfın karar ve icra organıdır. İcra heyeti kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve birde sekreter seçer.

MADDE-10 İCRA HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) İcra heyeti başkanı ile icra heyetince belirlenecek diğer bir üyesi ile birlikte 3. Kişi ve kurumlara karşı vakfı temsil eder.
b) Vakfın yıllık bütçesini hazırlar üyelerinden biri aracılığı ile muhasebe kuyudatanın düzenli tutulmasını sağlar ve yıl sonu bilanço ve hesap sonuçlarını hazırlar.
c) Vakfa üye kaydeder, vakıf gayesine aykırı davranışta bulunan üyelerin üyelikten çıkarılmasına karar verir.
d) Mütevelli heyetin tavsiyeleri ışığında yurt içinde veya yurt dışında şube, büro veya temsilcilik açılmasına karar verir.
e) Vakıf müesseseleri için iç tüzük veya yönetmelik hazırlar veya hazırlatır.
f) Vakıf gayesini gerçekleştirmek için faaliyetlerinde zikredilen tüm hususlara karar verir ve uygular.
g) Vakıf müesseslerinde çalıştırılacak personel için kadrolar oluşturulur. Bu kadrolara personel alımı veya personelin işten çıkarılmasına karar verir.
h) Vakıf faaliyetleri ile ilgili uzmanlığı gerektiren konularda uzmanlardan oluşacak komisyonlar kurarak, rapor hazırlatır, gereken diğer çalışmaları yapar.
I) Vakfa ait gayrimenkullerin yönetimini ve işletmesini yürütür.
i) Vakıf gelirlerinin amaçlara uygun ve tasarruflu bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Vakfın leh veya aleyhindeki dava ve takipleri bizzat veya vekil vasıtasıyla takip eder.
k) Vakfın Faaliyetlerinde belirtilen diğer çalışmalarla ilgili karar alır ve uygular.

MADDE-11 ÜYELERİN HAK VE ÜCRETLERİ

Vakıf icra heyetinin yapacağı toplantılar için her hangi bir ücret ödenmez. Ancak çalışmasını vakıf çalışmalarına teksif eden üyelere mütevelli heyetçe belirlenen ücret ödenir. Heyet üyelerinin vakıf çalışmaları ile ilgili yapacakları seyahatlerde her türlü yol ve ikamet masrafları vakıfça karşılanır. Vakıf organlarında görevli üyenin vakfın iç teşkilatlanmasında veya kuracağı müesseselerde çalışması halinde her türlü özlük ve sosyal hakları vakıfça karşılanır.

MADDE-12 VAKFIN HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Kanuni defterler bu esaslar içerisinde tutulur.

MADDE-13 VAKFA ÜYELİK GİRİŞİ VE AİDAT

Vakfa üye olabilmek için;
a) Vakıf mütevelli heyet üyelerinden en az iki kişinin teklifi
b) Özel veya kamu sektöründe aynı veya farklı alanlarda girişim veya yatırım sahibi olmak,
c) Vakıf gaye ve faaliyetlerini benimsemiş olmak
d) Vakıf ve benzeri kurumlara üyeliği engelleyici bir durum bulunmaması halinde vakfa üye kabul edilir.

Vakfa giriş ücreti 1.800 TL olup bu rakam daha sonra mütevelli heyetçe güncel şartlara göre belirlenir. Vakfın üyeliğinin devamı için alınacak aylık aidat ise mütevelli heyet tarafından belirlenir. Aylık aidatını üç ay üst üste yatırmayan üyelerin üyeliği önceden bildirimde bulunmaksızın icra heyeti tarafından düşürülür.

MADDE-14 VAKIF HARCAMALARI

Vakfın bütün giderleri vakıf mütevelli heyetince kabul edilen bütçe dahilinde karşılanır. Tüm harcamalar veya bağışlar fatura veya benzeri belge karşılığında yapılır. Bağışları kabulü ve harcamalar nizami muhasebe usullerine göre defter ve kayıtlara planlı bir şekilde işlenir.

MADDE-15 VAKIF KURUCULAR

1) Ömer GÖKALP
2) Hamit YILDIRIM
3) Mustafa Kenan GÜZEL
4) Kahraman GALAV
5) Hüseyin SEVİM
6) Mehmet Akif YILDIRIM
7) Kadem EKŞİ
8) Recep EKŞİ
9) Şaban KILIÇ
10) Şerif ENİS
11) Fahrettin KÜLTÜR
12) Hayati ÜSTÜN
13) Ömer DİNÇER
14) İbrahim AKBODA
15) Ekrem ÖZKAN
16) Hasan Fehmi YILMAZ
17) Selahatdin AKGÜRE

Scroll to Top